AKTYWIZACJA START!

Podkarpacki Program Wsparcia osób bezrobotnych i biernych zawodowo

O Projekcie

 • Tytuł projektu: AKTYWIZACJA START! - Podkarpacki Program Wsparcia osób bezrobotnych i biernych zawodowo
 • Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
 • Numer i nazwa Osi priorytetowej: VII Regionalny rynek pracy
 • Numer i nazwa Działania: 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe
 • Okres realizacji projektu: 01.01.2022 do: 30.06.2023
 • Obszar realizacji projektu: Województwo podkarpackie
 • Wartość Projektu wynosi: 2 083 292,55 zł
 • Dofinansowanie Projektu z UE: 1 770 798,66 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 117 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej dzięki zaplanowanym w ramach projektu działaniom umożliwiającym zdobycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, jak również doświadczenia zawodowego (poprzez szeroki program aktywizacji zaw. tj. opracowanie IPD, pośrednictwo pracy, kursy zawodowe zgodne z potrzebami i predyspozycjami uczestników, staże) w okresie realizacji projektu tj. od 01.01.2022r. do 30.06.2023r. Osoby, które będą uczestnikami projektu będą musiały zamieszkiwać na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu KC.

Efekty projektu:

 • zdefiniowanie predyspozycji i określenie ścieżki rozwoju zawodowego,
 • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy
 • uzupełnienie kwalifikacji/kompetencji zgodnie z predyspozycjami Uczestników Projektu,
 • zdobycie i uzupełnienie doświadczenia zawodowego,
 • zmiana sytuacji życiowej w wyniku uzyskania zatrudnienia. 

Do projektu zapraszamy:

Osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. podkarpackiego, należące do jednej z poniższych grup:

 • kobiety;
 • osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby z niepełnosprawnością;
 • osoby o niskich kwalifikacjach; 

SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY:

 • osoby zamieszkujące miasta średnie, w tym: Stalowa Wola, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Krosno, Dębica, Sanok, Jarosław, Jasło, Ropczyce, Łańcut , Nisko , Przeworsk,
 • byłych Uczestników Projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu temat. 9 w RPO WP na lata 2014-2020

Co oferujemy w ramach projektu
Na czym to polega?

1. IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKA PROJEKTU (Indywidualny Plan Działania):

Wparcie ma na celu wyznaczenie realistycznych celów zawodowych i wytyczenie opartej na nich indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, zmotywowanie uczestnika do podjęcia działań zorientowanych na osiągnięcie celów zawodowych, zaplanowanie działań rozwojowych prowadzących do realizacji celów. (4 godziny wsparcia).

2. POŚREDNICTWO PRACY:

Polega na udzielaniu pomocy uczestnikom projektu w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych poprzez m.in.:

 • pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców w celu udostępniania ich uczestnikom projektu,
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów uczestnikom projektu z pracodawcami,
 • udostępnianie pracodawcom poszukującym pracowników informacji o czestnikach projektu pod kątem ich ewentualnego zatrudnienia. (4 godziny wsparcia)

3. Kursy/szkolenia zawodowe

Efektem szkoleń będzie nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji (konkretnych efektów uczenia się uzyskiwanych w toku szkolenia) potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), który będzie zawierał informacje na temat uzyskanych przez uczestnika efektów uczenia się w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.. W ramach szkolenia Uczestnicy Projektu otrzymują następujące korzyści:

 • stypendium szkoleniowe,
 • materiały szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • badania lekarskie,
 • Zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi na czas szkolenia;    

4. STAŻE ZAWODOWE

Celem zadania jest organizacja 3-miesięcznych staży u pracodawców dla wszystkich Uczestników Projektu. Nauka praktycznego zawodu będzie trwała po 40 h/tygodniowo (Uczestnicy Projektu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności maksymalnie 7 h/na dobę i 35 h/tygodniowo). Odbyty staż zawodowy zwiększa szansę na podjęcie zatrudnienia u Pracodawcy, u którego Uczestniczka Projektu odbywa staż zawodowy, jak również u innych Pracodawców. Staż będzie odbywał się zgodnie z zaleceniami Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Staż ma na celu uzyskanie przez Uczestnika Projektu nowych praktycznych umiejętności, nabycie doświadczenia zawodowego oraz zwiększenie szansy na podjęcie zatrudnienia. W ramach stażu zapewniamy:

 • stypendium stażowe,
 • ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i NNW,
 • badania lekarskie,
 • zwrot kosztów dojazdu, 

Rekrutacja

Rekrutacja będzie otwarta, powszechna, zgodnie z zasadą równości płci, zrównoważonego rozwoju i niedyskryminacji. W przypadku niezebrania określonej liczby osób w określonym terminie rekrutacji Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu rekrutacji.

Aktualne terminy naboru są podane w zakładce Aktualności.

ETAPY REKRUTACJI

1. APLIKACJA

Dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych (osobiście/pocztą/e-mail/fax/tel./ możliwość dojazdu do osób z niepełnosprawnością po zgłoszeniu takiej potrzeby) formularz rekrut. oraz zaświadczenia./oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów formalnych (m.in.: zamieszkanie, posiadane kwalifikacje/wiek/niepełnosprawność/status bezrobotnych/biernych zawodowo).

Status na rynku pracy i/lub inne dane pozwalające ocenić przynależność kandydata do grupy doc. będą potwierdzane stosownym zaświadczeniem z właściwej instytucji publicznej (np. PUP dla osób bezrobotnych zarejestrowanych, ZUS-dla osób biernych i bezrobotnych niezarejesrtowanych w PUP ). Zaświadczenie będzie musiało być dostarczone najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia.

2.  Weryfikacja kwalifikowalności

Jest przeprowadzana na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych (zakładka – dokumenty do pobrania )

UWAGA: Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie, parafowane na każdej ze stron wraz z wymaganym kompletem załączników. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

3. KWALIFIKACJA

Osobom, które zostaną zakwalifikowane do Projektu pod kątem spełnienia kryteriów kwalifikowalności, na tym etapie, zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym:

Oceny kwalifikowalności osób do projektu dokonuje KOMISJA REKRUTACYJNA: Kierownik Projektu, Asystent Proj. 
*Biuro dostępne w godz. 8-16 oraz o umówionych dogodnych porach.

Jak się zgłosić?

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie wypełnij dokumenty rekrutacyjne i prześlij do nas lub zgłoś się do naszego biura: osobiście/pocztą/e-mail/fax/tel./ możliwość dojazdu do osób z niepełnosprawnością po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Biuro projektu AKTYWIZACJA START! - Podkarpacki Program Wsparcia osób bezrobotnych i biernych zawodowo

WORK & TRAINING SERVICE  

Sielec 1 A,   39-120 Sędziszów Młp.  

Tel.: 696 548 883
e-mail: aktywizacjastart@workts.pl

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - aktualizacja - plik do pobrania
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - aktualizacja - plik do pobrania
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - aktualizacja - plik do pobrania
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - aktualizacja z 21.04.2023 - plik do pobrania
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - aktualizacja z 24.02.2023 - plik do pobrania
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - plik do pobrania
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy - plik do pobrania
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innym projekcie - plik do pobrania
Załącznik nr 3 - Zobowiązanie Uczestnika Projektu - plik do pobrania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych - plik do pobrania
Załącznik nr 5 - Umowa uczestnictwa w projekcie - plik do pobrania
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych kwalifikacyjnych i premiujących związanych z udziałem w projekcie - plik do pobrania
Załącznik nr 7 - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu - plik do pobrania
Załącznik nr 8 - Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 oraz osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (osobą zależną) - plik do pobrania

Najnowsze informacje

Osoba odpowiedzialna za sporządzanie i aktualizację harmonogramów:

Magdalena Chmiel, tel.: 880 310 980

O Work & Training Service

Work & Training Service to renomowana firma szkoleniowo-doradcza, której właściciel prowadzi działalność na rynku od 2001 roku. Specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji pracowników firm i klientów indywidualnych. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat przeszkoliła blisko dwa tysiące osób na terenie całego kraju. Firma znajduje się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych. Posiadany certyfikat potwierdza wysoki standard świadczonych usług. Szkolenia i kursy zawodowe organizowane są w formułach zgodnych z oczekiwaniami Klientów (otwarte, zamknięte, stacjonarne, wyjazdowe). Sukcesywnie poszerzamy katalog świadczonych usług, w oparciu o występujące zapotrzebowanie. Współpracujemy z wysoce wykwalifikowanymi trenerami, którzy zajęcia prowadzą w oparciu o liczne metody interaktywne oraz warsztatowe, co pozwala uzyskać uczestnikom kursów i szkoleń praktyczne umiejętności na najwyższym poziomie. Zapewniamy profesjonalne podejście do każdego Klienta i korzystamy z najlepszych metod kształcenia, co gwarantuje wszystkim uczestnikom praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności. Zajęcia odbywają się w komfortowych i nowocześnie wyposażonych salach wykładowych, w dogodnych dla uczestników lokalizacjach. W proponowanej ofercie szkoleniowej znajdują się zarówno szkolenia miękkie, jak i kursy, gwarantujące nabycie uprawnień w określonym zawodzie. Ustalamy programy zajęć w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby firm, czy uczestników indywidualnych, co pozwala na uzyskanie kompetencji w ściśle określonych obszarach. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i oczekiwania w zakresie organizacji kursów i szkoleń.

Kontakt

Biuro projektu AKTYWIZACJA START!
Podkarpacki Program Wsparcia osób bezrobotnych i biernych zawodowo

Sielec 1 A , 39-120 Sędziszów Młp. 

WORK & TRAINING SERVICE
Tel. 696 548 883